เกี่ยวกับเรา

    บริษัท เอฟโวลูชั่น เทรด จำกัด

        นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 Evolution Trade เป็นผู้นาทางด้านการให้คาปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดในเรื่องของของที่ระลึก ของขวัญและของชาร่วยสาหรับองค์กรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการสรรหาของที่ระลึก ของขวัญและของชาร่วยสาหรับองค์กรที่มีตราสินค้าและตราสัญลักษณ์ต่างๆ

        ด้วยความไว้วางใจและความพึงพอใจจากลูกค้าของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย และทั่วประเทศไทย ตลอดจนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราสามารถให้บริการและตอบสนองวัตถุประสงค์ในการทาการส่งเสริมการขายและวางตาแหน่งตราสินค้าของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์อย่างลึกซึ้งของเราในด้านการบริหารภาพลักษณ์ บริษัทของเราจะสามารถสนับสนุนท่านโดยได้ในหลายๆด้านเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในตราสินค้าของท่านผ่านการใช้ของที่ระลึก ของขวัญและของชาร่วยเพื่อการส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        และสิ่งที่สาคัญคือ Evolution Trade มีประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือมาเป็นเวลายาวนานด้วยการรับประกันการให้บริการด้วยความรวดเร็วและตรงต่อเวลา เรามีสานักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ รวมถึงโรงงานผลิตสินค้าทั้งในประเทศไทยและจีน บริษัทเราจึงสามารถให้บริการที่ดีที่สุด ทั้งในเรื่องของคุณภาพ ราคาและการจัดส่งสินค้า ดังที่กล่าวมาทั้งหมด Evolution Trade สามารถช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของท่านให้ประสบความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Visitors: 97,567